Điều khoản và Điều kiện sử dụng Hoàn Hảo Travel

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ:
Trang web này, bao gồm tất cả các nội dung trên trang web như văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Hoàn Hảo Travel hoặc được cấp phép sử dụng cho Hoàn Hảo Travel bởi các bên thứ ba.
Mọi nội dung thuộc trang web này liên quan đến nhãn hiệu, tên thương hiệu và các yếu tố tương tự đều thuộc quyền sở hữu của Hoàn Hảo Travel và được bảo vệ theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan.
Bất kỳ hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu trữ hay sử dụng các nội dung từ trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Hoàn Hảo Travel đều xem là vi phạm quyền sở hữu của Hoàn Hảo Travel. Hoàn Hảo Travel có quyền yêu cầu NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng và đòi bồi thường thiệt hại (nếu có).
NỘI DUNG

Mục đích:
Các thông tin được đăng tải trên trang web nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ du lịch cho khách hàng.
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HOÀN HẢO TRAVEL

Quyền thay đổi và chấm dứt nội dung:
Hoàn Hảo Travel có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt bất kỳ nội dung, tính năng của trang web mà không cần thông báo trước cho NGƯỜI SỬ DỤNG. NGƯỜI SỬ DỤNG có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng được thông báo trong tài liệu này.
Biện pháp an ninh:
Hoàn Hảo Travel có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép
và sử dụng trái phép vào trang web. Tuy nhiên, Hoàn Hảo Travel không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị các tác động hay xâm nhập từ bên ngoài.

Miễn trừ trách nhiệm:
Trong phạm vi tối đa cho phép theo quy định pháp luật, Hoàn Hảo Travel không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả, thậm chí nếu Hoàn Hảo Travel đã được thông báo trước về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba:
Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Hoàn Hảo Travel không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết đến các trang web bên thứ ba là do sự lựa chọn và rủi ro của NGƯỜI SỬ DỤNG.

Thay đổi điều khoản và điều kiện:
Hoàn Hảo Travel có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của công ty. Phiên bản sửa đổi của điều khoản và điều kiện sẽ được đăng tải trên trang web và áp dụng ngay khi được đăng tải. NGƯỜI SỬ DỤNG nên xem xét và kiểm tra thường xuyên các điều khoản và điều kiện này để nắm bắt các thay đổi.

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản và điều kiện sử dụng này tuân thủ và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo quyền lợi, trách nhiệm và quyền hạn của pháp luật Việt Nam.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý:

Trong phạm vi tối đa cho phép theo quy định của pháp luật, Hoàn Hảo Travel và các bên liên quan không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát dữ liệu, gián đoạn kinh doanh, thiệt hại do mất cơ hội, mất lợi ích kinh tế hoặc thiệt hại về danh tiếng.

Không phân biệt đối xử:

Hoàn Hảo Travel cam kết không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác hoặc khả năng vật lý. Mọi thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp một cách công bằng và không gây phân biệt đối xử.

Chấm dứt:

Hoàn Hảo Travel có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập và sử dụng trang web của bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Chấm dứt có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước và có thể áp dụng các biện pháp pháp lý nếu cần.

Điều khoản và điều kiện sử dụng Hoàn Hảo Travel có hiệu lực kể từ ngày đăng tải và áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng trang web. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này.

Tư Vấn Ngay